Copyright 2022 - SPZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy

 • Szpital

 • SPZZOZ - Dyrekcja

 • SPZZOZ - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

 • SPZZOZ - Poradnie Specjalistyczne

OGŁOSZENIE

                                            

 o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Pionkach

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Pionkach ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

 

I. Konkurs przeprowadza się w oparciu o: ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018 r., poz. 393), Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896) oraz regulamin komisji konkursowej.

 

II. Wymagania konieczne dotyczące kandydata:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza w RP,
 • tytuł zawodowy lekarza, lekarza dentysty i tytuł specjalisty lub specjalizacja II stopnia w dziedzinie medycyny,
 • wiedzę w zakresie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych;
 • co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie
 • nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie

 

III. Wymagania dodatkowe:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby posiadające co najmniej 2 letni staż pracy w podmiotach leczniczych na stanowisku kierowniczym.

 

IV. Kandydat zgłaszający się do konkursu powinien złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, opatrzone imieniem 
  i nazwiskiem oraz numerem telefonu wraz z załącznikiem, przedstawiającym pisemne opracowanie propozycji głównych kierunków działań dotyczących funkcjonowania SPZZOZ w Pionkach.
 2. Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo.
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 5. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 2 i 4 powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata  - na prośbę Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
 6. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

 V. Miejsce i termin składania wymaganych dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność  
  z oryginałem należy składać osobiście lub pocztą (decyduje data wpływu oferty do Szpitala) w zamkniętych kopertach na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, 26-670 Pionki, ul. Sienkiewicza 29.
 2. Na kopercie należy umieścić imię i nazwisko kandydata oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację:  „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
  w Pionkach”.
 3. Oferty należy składać w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w terminie do dnia  
  08 listopada 2019 roku do godz. 15:00.

 

VI. Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym 
SP ZZOZ  w  Pionkach udostępniane będą w siedzibie zakładu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

 

VII. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur do 14 dni od dnia, 
  w którym upływa termin zgłaszania ofert.
 2. Miejsce rozpatrzenia zgłoszonych ofert: SP ZZOZ w Pionkach ul. Sienkiewicza 29.
 3. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SP ZZOZ 
  w Pionkach.
 4. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane.
 5. Oferty kandydatów, które nie będą zawierały wymaganych dokumentów, nie podlegają uzupełnieniu oraz nie będą brane pod uwagę podczas dalszej części postępowania konkursowego.
 6. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili warunki formalne będą poinformowani telefonicznie.
 7. Informacja o liczbie kandydatów, którzy zgłosili się do naboru oraz liczbie kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, jak również informacja 
  o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Szpitala.
 8. Kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie o wynikach konkursu w terminie do 14 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji konkursowej.
 9. Dokumenty osób, które nie zostaną wybrane przez komisje konkursową zostaną komisyjnie zniszczone, jeśli osoby biorące udział w konkursie nie wystąpią o zwrot tych dokumentów w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu.

 

VIII. Warunki pracy

 1. Z kandydatem wybranym w drodze konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa nawiązuje się stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej na okres 6 lat. Decyzję co do formy zatrudnienia ostatecznie podejmie Dyrektor SPZZOZ w Pionkach.

Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych będzie Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach, zwane dalej SPZZOZ w Pionkach.
 2. Dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia procedury konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPZZOZ w Pionkach
 3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby biorące udział w obsłudze oraz przeprowadzeniu konkursu –– tj. osoby działające w imieniu Dyrektora SPZZOZ w Pionkach osoby zatrudnione w SPZZOZ w Pionkach,  biorące udział przy obsłudze konkursu oraz członkowie Komisji Konkursowej.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania konkursowego. W przypadku wszczęcia procedury zmierzającej do stwierdzenia nieważności konkursu okres ten zaczyna biec od dnia zakończenia tej
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania niektórych danych może uniemożliwić zgłoszenie kandydatury.